ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียน เทอม 2/2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ฝ่ายวิชาการ