ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ เลขที่ 366 หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาท เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ในการจัดการเรียนการสอน  จากนั้นทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 15 ไร่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดรับนักเรียนที่บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 120 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 7 คน ครูอัตราจ้าง 15 คน ครูพี่เลี้ยง 10 คน และยาม 1 คน