ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการในพื้นที่ภาคกลางที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เป็นลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำและไปกลับ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยนาท 5 กิโลเมตร โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ในขณะนั้น นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ โดยให้ที่ราชพัสดุดังกล่าวอยู่ในความดูแล ของกรมชลประทาน เนื้อที่จำนวน 15 ไร่ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เพิ่มเนื้อที่อีก จำนวน 3 ไร่ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558 รวมเนื้อที่ของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทั้งหมดจำนวน 18 ไร่
          เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้เปิดการให้บริการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท เลขที่ 316 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ใช้พื้นที่ในการจัดการศึกษาไปพลางก่อน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะครูบุคลากรและนักเรียน ได้ย้ายมาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ อย่างเป็นทางการ บนสถานที่ตั้งเลขที่ 366 หมู่ที 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท   
อักษรย่อ ศษ.ชน. 

สีประจำโรงเรียน   
สีชมพู – สีน้ำเงิน

คำขวัญโรงเรียน    
ไม่ว่าหนูจะเป็นใคร ทุกข์ร้อนมาจากไหน  เมื่อมาอยู่บ้านหลังนี้ หนูจะอบอุ่นและปลอดภัย
 
อัตลักษณ์                     
ยิ้มแย้มแจ่มใส มั่นใจในตนเอง

เอกลักษณ์                                 
อบอุ่นดุจบ้าน บริการเป็นเลิศ