คำขวัญ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / ปรัชญา
คำขวัญ
ไม่ว่าหนูจะเป็นใคร ทุกข์ร้อนมาจากไหน เมื่อเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ หนูจะอบอุ่นและปลอดภัย
อัตลักษณ์
ทักษะชีวิตดี มีพื้นฐานงานอาชีพ
เอกลักษณ์
อบอุ่นเสมือนบ้าน บริบาล ประดุจพ่อ - แม่
ปรัชญา
มีความสุข สว่างทางปัญญา พึ่งพาตนเอง