นายวันโชค กลิ่นกลัด
นายวันโชค กลิ่นกลัด
ขอแสดงความยินดีกับนายวันโชค กลิ่นกลัด (พี่ไทด์) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564