นางสาววราภรณ์ เค้นชัยภูมิ
นางสาววราภรณ์ เค้นชัยภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ เค้นชัยภูมิ (พี่จิ๊บ) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 และผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564