นายน่านนที มหาราช
นายน่านนที มหาราช
ขอแสดงความยินดีกับนายน่านนที มหาราช (น้องโบ๊ท) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้สอบผ่านการคัดเลือกบุลคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564