นางสาวขจารินทร์ วงศ์พินิจ
นางสาวขจารินทร์ วงศ์พินิจ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขจารินทร์ วงศ์พินิจ (น้องเป้ย) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564