คุณธรรมอัตลักษณ์
คุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดทำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีกิจกรรม “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ