รางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565
รางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้รับเกียรติบัตรชมเชย รางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน