รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว