นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
         
     คำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2566 เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ผู้แต่ง: นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร "ครูสร้างศิษย์  ด้วยมิตรและน้ำใจ  ครูคือผู้ให้  เพื่อเด็กพิเศษได้พัฒนา"