คณะผู้บริหาร

นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
อีเมล์ : Dokyar.004.ying@gmail.com

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
เบอร์โทร : 0643566956
อีเมล์ : Noolek2306@gmail.com

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ