ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นและ สามารถนำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และลานกิจกรรมวัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,09:00   อ่าน 167 ครั้ง