ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ยิ้ม แยก แลกขยะ"

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดกิจกรรม "ยิ้ม แยก แลกขยะ" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะได้อย่างเหมาะสม โดยการนำความรู้การใช้หลัก 3RS เข้ามาใช้ในการจัดการขยะ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังให้นักเรียนองเห็นคุณค่าของขยะ เห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,16:34   อ่าน 44 ครั้ง