ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้เรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะครูได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกลุ่มงานของตนเอง แล้วนำมาจัดทำการวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ณ ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,09:14   อ่าน 39 ครั้ง