ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า พึ่งพาตนเองได้ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักทำการฝีมือ ฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม รู้จักรักษา ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,08:11   อ่าน 546 ครั้ง