ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - วันที่ 8 เมษายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน