ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - วันที่ 8 เมษายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง 24 ตุลาคม 2562