คณะผู้บริหาร

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน