คณะผู้บริหาร

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท