คณะผู้บริหาร

นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ