คณะครูระดับชั้นปฐมวัย
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่