กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนิดา สมบูรณ์ชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0867694910
อีเมล์ : panidasomboonchai@gmail.com

นางกรรณิการ์ บริบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : k.kungnangzii@gmail.com

นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0848124748
อีเมล์ : n0848124748@gmail.com

นายธนกฤษ์ พงศ์เศรษฐพิเชต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0991539956
อีเมล์ : thanakit.p45@gmail.com

นายธนศานต์ คงมาลา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0987875428
อีเมล์ : thanasanboom.32@gmail.com