คณะบุคลากร

นางสาวธราพัชร์ สุดทำนอง
ครู คศ.1

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู คศ.1

นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส
ครู คศ.1

นางสาวรวิวรรณ โดเคน
ครู คศ.1

นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.อ.ณัฎฐ์ชัยกรณ์ ทองปานพานิชกุล
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.นิกร คำมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ภะวะภูตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ สายจีน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพร จันต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ใหญ่โต
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณา ประเสริฐสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอินทิรา เทียนชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศุภกรณ์ ดีประเสริฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธิติมา รอดอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศุภฤกษ์ ภู่มั่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวรวิก พลอยกระจ่าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายภิรมย์ หงษ์กำเนิด
ยาม

นางสมคิด ยิ้มหริ่ม
คนครัว

นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา
ครู คศ.1