คณะบุคลากร

นางสาวกฤษณา ประเสริฐสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศุกัญญา ต๊ะนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางธัญญารัตน์ บุญช่วย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอนันต์ ทองหมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรทิพย์ อ่วมนุสนธิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอมรา โพธิ์ขอม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธิติมา รอดอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสุภัสสร สุทธิปัญโญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวรรณภา เฉิดฉาย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสาริณี ไชยนันทน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวญาณิศา มั่นช่อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสำเริง หงษ์กำเนิด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายภิรมย์ หงษ์กำเนิด
คนงาน

นางมัทนา ชื่นเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางแป้น กองมี
คนครัว

นางวันเพ็ญ เอี่ยมละออ
คนครัว

นายก้องเกียรติ การวุธี
คนครัว

นายฉลุย บุญช่วย
พนักงานขับรถ

นายสวัสดิ์ ขำต่าย
ภารโรง

นายเนรมิต หุ่นยนต์
ยาม