คณะบุคลากร

นางสาวธนัญญาภาสุ์ ปานแม้น
ครู คศ.2

นางสาวธราพัชร์ สุดทำนอง
ครู คศ.1

นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
ครู คศ.1

นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวิวรรณ โดเคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.อ.ณัฎฐ์ชัยกรณ์ ทองปานพานิชกุล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.นิกร คำมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ภะวะภูตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ สายจีน
พนักงานราชการ

นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำ
ครูอัตราจ้าง

นางสุรีย์พร วัฒนใย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐกานต์ อินทวัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกฤษณา ประเสริฐสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวทิพย์ เพียงสา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวขันทอง นุชรอด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอินทิรา เทียนชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอุบลวรรณ บรรเทาแท้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจามจุรี ใบศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิระวดี อินทพันธุ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศุภกรณ์ ดีประเสริฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธิติมา รอดอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศุภฤกษ์ ภู่มั่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวรวิก พลอยกระจ่าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนพร ชาติมนตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุรัตน์ รอดอ่อน
นักการภารโรง

นายเสมียน ส่วงเมา
คนงาน

นางสมคิด ยิ้มหริ่ม
คนครัว

นายภิรมย์ หงษ์กำเนิด
ยาม