คณะบุคลากร

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู คศ.1

นางพนิดา สมบูรณ์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา
ครู คศ.2

นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส
ครู คศ.1

นางสาวรวิวรรณ โดเคน
ครู คศ.1

นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.นิกร คำมูล
ครู คศ.1

นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ภะวะภูตา
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ สายจีน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพร จันต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ใหญ่โต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรตรา เผื่อนทิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ โมรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรียา พรหมอาภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัฐิญา สขสำราญ
พนักงานราชการ

นายธนกฤษ์ พงศ์เศรษฐพิเชต
พนักงานราชการ

นายธนศานต์ คงมาลา
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน
พนักงานราชการ

นางสาวรัตติยาภรณ์ สิงห์โต
พนักงานราชการ

นายอาทิตย์ ปัทมเศรษฐกุล
พนักงานราชการ

นายวศิน โชติกสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายชินดนัย อินทชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาภรณ์ สุเมธรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารีรัตน์ กามะวิถี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทมวรรณ ไหล่แท้
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนัฎฐา วิรุฬหธรรมรัต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอังคณา จันธิมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมรินทร์ ใช้ธูปทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทมา คุ้มศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาววราพร อยู่สี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวนีย์ ธรรมวานิช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา สายจีน
ธุรการ

นางสาวกฤษณา ประเสริฐสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศุกัญญา ต๊ะนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางธัญญารัตน์ บุญช่วย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอนันต์ ทองหมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมัทนา คุ้มทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรทิพย์ อ่วมนุสนธิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกฤษณะ เกิดพิทักษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอมรา โพธิ์ขอม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวลลิตา ต๊ะนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธิติมา รอดอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเจนจิรา น่วมทิม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสุภัสสร สุทธิปัญโญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวรรณภา เฉิดฉาย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสาริณี ไชยนันทน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธนพร แตงเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายภิรมย์ หงษ์กำเนิด
คนงาน

นางมัทนา ชื่นเมือง
คนงาน

นางสุนทรี อ่อนอินทร์
คนงาน

นางแป้น กองมี
คนครัว

นางฐิภาพรรณ วงษ์ธัญญะ
คนครัว

นายก้องเกียรติ การวุธี
คนครัว

นายฉลุย บุญช่วย
พนักงานขับรถ

นายสวัสดิ์ ขำต่าย
ภารโรง

นายไพฑูรย์ พุ่มโพธิ์
ภารโรง

นายเนรมิต หุ่นยนต์
ยาม