กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจิราพร น้อยปานะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0618942328
อีเมล์ : lovetoony055@gmail.com

นางกรรณิการ์ บริบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : k.kungnangzii@gmail.com

นางสาวสุจิตรตรา เผื่อนทิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ่-

นางสาวสุดารัตน์ โมรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรียา พรหมอาภรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0892683906
อีเมล์ : Putreeya3906@Gmail.com

นางสาวปัทมวรรณ ไหล่แท้
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970742889
อีเมล์ : ying12342538@gmail.com

นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : jintana1588@gmail.com

นางสาวศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปราณี สีวันนา
ครูอัตราจ้าง