กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู

ว่าที่ ร.ต.นิกร คำมูล
ครู

นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำ
ครู

นายวศิน โชติกสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0966647774
อีเมล์ : wazintae15@Gmail.com

นางสาวกาญจนาภรณ์ แสงสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัฐิญา สขสำราญ
พนักงานราชการ

นายธนกฤษ์ พงศ์เศรษฐพิเชต
พนักงานราชการ

นายธนศานต์ คงมาลา
พนักงานราชการ

นางสาวนารีรัตน์ กามะวิถี
พนักงานราชการ

นางสาวพจนารถ กรีสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายพนธกร ฤทธิ์ทอง
ครูอัตราจ้าง