กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรวิวรรณ โดเคน
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0635156695
อีเมล์ : rawiwan1599@gmail

นางพนิดา สมบูรณ์ชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0867694910
อีเมล์ : panidasomboonchai@gmail.com

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0829249453
อีเมล์ : kung_2804@hotmail.com

นายจักรพงศ์ ใหญ่โต
ครู

นายณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0622595465
อีเมล์ : natthawutae1989@gmail.com

นายอาทิตย์ ปัทมเศรษฐกุล
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0987545505
อีเมล์ : sunkak56789@gmail.com

นางสาวปัทมา คุ้มศรี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0957561901
อีเมล์ : pattamakoomsee2536@gmail.com

นายสมภพ สานุสันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0932955997
อีเมล์ : songkanmuaythai@gmail.com

นายณัฐวุฒิ กันทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา สายจีน
ธุรการ

นายเลิศศักดิ์ กาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : karbiw.2543@gmail.com

นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : zeesomruedee1112@gmail.com