ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทมวรรณ ไหล่แท้
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970742889
อีเมล์ : ying12342538@gmail.com

นางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอังคณา จันธิมา
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : aunkena2536@gmail.com

นางสาวปัทมา คุ้มศรี
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : pattamakoomsee2536@gmail.com

นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : jintana1588@gmail.com

นางสาวศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวุฒิ กันทอง
ครูอัตราจ้าง

นายสมภพ สานุสันต์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0932955997
อีเมล์ : songkanmuaythai@gmail.com

นางสาวพจนารถ กรีสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปราณี สีวันนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : zeesomruedee1112@gmail.com

นายเลิศศักดิ์ กาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : karbiw.2543@gmail.com

พนธกร ฤทธิ์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา สายจีน
ธุรการ