กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรวิรรณ โดเคน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0635156695
อีเมล์ : rawiwan1599@gmail

นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0884200040
อีเมล์ : thidagarn.aorae@gmail.com