คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง โพธิ์สุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระคมกฤช กตปุญโญ พุฒมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา สี่พี่น้อง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ บัวงาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสายัน กลัดกระยาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ เหมเกิด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท