คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุภัทรเขตสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง โพธิ์สุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : -
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรเอกชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสายัน กลัดกระยาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท