คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิ่งทอง ประยูรมหิศร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริกร บางหลวง
ตำแหน่ง : รองประธาน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิเดช สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรัชยา เพ็งสอน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระศักดิ์ ปริยแก้วฟ้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไตรรงค์ เงินพันธุ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยพล รักราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิษฐา เพ็ชรแสงศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1