วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นักเรียนมีงานทำและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมให้กับนักเรียน
2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน
3. พัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
4. ยกระดับการบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ และจิตวิญญาณของความเป็นครู
6. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
7. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพที่เข้มแข็ง และมีสุนทรียภาพที่ดี
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทได้รับการรับรองมาตรฐานจากต้นสังกัด
3. ครูมีความรู้ความสามารถสูง และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
5. มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
6. เกิดนวัตกร​รมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน