พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมให้กับนักเรียน
2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน
3. พัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
4. ยกระดับการบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ
6. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
7. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านอาชีพที่เข้มแข็ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต้นสังกัด
3. ครูมีความรู้ความสามารถสูง และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
5. มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง